Nastavitve piškotkov
Domača stran arrow Dejavnost
Domača stran Kontakti Povezave Forum
Aktualno

Vabimo vas na:

DDV praktikum s poudarkom na spremembah od 1. 7. 2013 dalje

v ponedeljek,17. junija 2013, ob 9.00 uri

v dvorani Narodnega doma v Ptuju, Jadranska ul. 13

Dejavnost

Drutvo RFD Ptuj-Ormo je prostovoljna strokovna organizacija delavcev raunovodske in finanne stroke. V novejem asu se vanjo vkljuujejo tudi revizorji, saj   sta si stroki sorodni.

V najirem smislu   drutvo povezuje predvsem dvoje dejavnosti:

  • skrb za stalni strokovni nivo knjigovodske  stroke, ki se izvaja s stalnim funkcionalnim izobraevanjem lanov in pomoi pri reevanju pereih statusnih in drugih strokovnih  vpraanj.
  • Druga dejavnost pa je krepitev medsebojne povezanosti stroke skozi kulturno zabavne dejavnosti, kot so meddrutvena sreanja, skupne strokovne ekskurzije, druabne prireditve in izleti po domovini in tujini.

Podrobneja dejavnost drutva pa je zapisana v Pravilih drutva in v vsakoletnih programih dela. V novejem asu drutvo  uvaja tudi strokovno svetovanje s podroja raunovodske in finanne stroke ter z drugih povezanih dejavnosti (n.pr.davki). 

Cilji drutva so:

  • Skrb za ohranjanje in razvoj stroke, ter pomo lanstvu pri pravilnem izvajanju njihovih nalog.Prouevanje teorije in prakse na podroju raunovodstva, financ, revizije, ter davne stroke in sodelovanje pri razvoju te, z upotevanjem teoretinih dosekov ter praktinih izkuenj.
  • Skrb za strokovno izpopolnjevanje kadrov in lanov iz navedenih strok na seminarjih in drugih oblikah izobraevanja, ki ga opravlja drutvo samo, v sodelovanju z drugimi sorodnimi drutvi, zvezo in organizacijami za pravilno izvajanje raunovodskih, finannih, bannih, davnih in drugih predpisov.
  •  Seznanjanje lanov o nainu reevanja problemov s podroja ustreznih predpisov stroke.
  • Sodelovanje z drugimi drutvi in organizacijami zaradi izmenjave strokovnih znanj in uveljavljanja drutva v irem strokovnem prostoru. Razvijati in uveljavljati poklicno etiko ter sprejemati kodekse.
  •  Skrb za kulturno in druabno sodelovanje med lani drutva, z drugimi drutvi in organizacijami.

 

© 2005 Aries-IT d.o.o. All rights reserved.
Design by Aries-IT d.o.o.