Nastavitve piškotkov
Domača stran
Domača stran Kontakti Povezave Forum
Aktualno

Vabimo vas na:

DDV praktikum s poudarkom na spremembah od 1. 7. 2013 dalje

v ponedeljek,17. junija 2013, ob 9.00 uri

v dvorani Narodnega doma v Ptuju, Jadranska ul. 13

Vabilo na posvet društva januar 2017
DRUTVO RAUNOVODSKIH IN FINANNIH DELAVCEV
PTUJ – ORMO
Jadranska ulica 1, 2250 PTUJ

Vabi na posvet

»LETNO POROANJE ZA JAVNI SEKTOR«
(za leto 2016)

Posvet bo v torek, dne 31. januarja 2017, ob 9. uri,
v prostorih Narodnega doma v Ptuju, Jadranska ul. 13.

Program posveta:

 1. Letno poroanje in nekatere aktualne teme
 • Vsebina, oddaja in sprejem letnega poroila
 • Uskladitev dejanskega in knjigovodskega stanja
 • Druga poroanja ob zakljuku leta
 • Nova razlaga kolektivne pogodbe za negospodarstvo 
  glede obrauna dnevnic v dravi
 • Fursovo pojasnilo glede obdavitve dnevnic v dravi 
 • Nekatere spremembe pri obdavitvi dohodkov
 1. Preveritev postavk za izdelavo bilance stanja
 1. Kako se vrednotijo in evidentirajo osnovna sredstva | Oblikovanje obveznosti do virov sredstev
 2. | Kakno je razmerje med osnovnimi sredstvi in obveznostmi za osnovna sredstva | Knjienje
 3. vlaganj v tuja osnovna sredstva | Kdaj poslovni in kdaj finanni najem | Prilagoditev obravnave
 4. neopredmetenih sredstev in asovnih razmejitev na SRS | Kako se pripoznajo terjatve in
 5. obveznosti | Knjienje poplaila terjatev s stvarjo | Kdaj uporabljati asovne razmejitve |
 6. Posebnosti pri obravnavi zalog | Ugotovitev, razporeditev in poraba poslovnega izida |
 7. Preseki po poslovnem dogodku in po denarnem toku | Kaj prinaa fiskalno pravilo v izraun
 8. poslovnega izida | Spremembe pri knjienju poslovnega izida, izraunanega po fiskalnem
 9. pravilu
 1. Preveritev postavk za izdelavo izkaza poslovnega izida in obrauna DDPO
 • Pripoznanje in knjienje prihodkov in odhodkov
 • Poslovanje v svojem/tujem imenu za svoj/tuj raun 
 • Komisijska prodaja
 •  "Interna realizacija" 
 • Nekatere posebnosti pri prihodkih in odhodkih po poslovnem dogodku in po denarnem toku 
 • Loevanje prihodkov in odhodkov po dejavnostih 
 • Povezava raunovodskega loevanja z loevanjem za potrebe obrauna DDPO
 • Pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti 
 • Prihodki pridobitne in nepridobitne dejavnosti ter pripadajoi odhodki 
 • Ugotavljanje davne osnove 
 • Pokrivanje davne izgube
 • Uveljavljanje olajav 
 • Prenos neizkorienih davnih olajav in vrstni red uveljavljanja
 • Plaevanje akontacij v letu 2017 po spremembi davne stopnje
Posvetovanje bosta vodili mag. Milenka iman in mag. Andreja Bajuk Mui.

Posvetovanje je namenjeno raunovodjem v javnem sektorju − pri doloenih in drugih
uporabnikih EKN, raunovodjem v raunovodskih servisih, ki vodijo raunovodstvo za
javni sektor, in vsem, ki so odgovorni za poslovanje javnem sektorju − direktorjem,
ravnateljem, predstojnikom in drugim.

Kotizacija za udelebo na posvetu z gradivom, prigrizkom in napitkom znaa 140,00 EUR.
Za vsakega naslednjega udeleenca iz iste pravne osebe znaa 70,00 EUR. DRFD Ptuj-
Ormo ni zavezanec za DDV.

Kotizacijo nakaite na TRR t.: 02150-0018264123 sklic 02-vaa ID tevilka. Dokazilo o
plailu se predloi pred prietkom seminarja, lahko pa udelebo na posvet po predhodni prijavi
plaate tudi z gotovino pred zaetkom posvetovanja.

Prosimo Vas, da priloeno prijavo izpolnite z natannimi podatki in jo obvezno poljete po
poti, fax-u t. (02) 771-69-21 ali el. poti do vkljuno petka, 27. 1. 2017,
do 10. ure.

Predsednica DRFD Ptuj-Ormo
Refija Omerovi 1.r
© 2005 Aries-IT d.o.o. All rights reserved.
Design by Aries-IT d.o.o.